Salg og leveringsbetingelser.

Salg og leveringsbetingelser.

Almindelige forretningsbetingelser:

Juni 2012

1 Aftaleindgåelsen og købers rettigheder.

1.1 Følgende vilkår finder anvendelse for køb af tjenester hos ABAKOMP, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

1.2 Ændringer i skriftlige aftaler af enhver art, tillige med specielle aftaler, skal for at få retskraft skriftligt bekræftes af begge parter.

1.3 Kunden skal ved aftaleindgåelsen give ABAKOMP oplysning om sin adresse, eventuel installationsadresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende aftalen skal sendes


2 Priser.

2.1 Alle priser er, med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet eventuel told og skat samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter.

2.2 Ved ændring i indeholdte afgifter kan priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf. ABAKOMP forbeholder sig ret til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.

2.3 ABAKOMP er berettiget til at ændre sine priser mod forudgående skriftligt varsel på 30 dage. Ændringerne får virkning for den betalingsperiode, der begynder samtidig med eller efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne.

2.4 Alle priser er eksklusiv fragt. Fragtpriserne udgør minimum kr. 48,00 pr. forsendelse, og følger tredjemands sædvanlige pris.
Forsendelse sker for købers regning og risiko.


3 Betaling.

3.1 Alle anførte priser fra ABAKOMP er baseret på årlig eller kvartalsvis forudbetaling af abonnementsydelsen, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

3.2 Abonnementsydelsen faktureres forud for et år eller et kvartal af gangen, og er gældende fra skriftlig ordrebekræftelse er modtaget.

3.3 Betaling skal ske i danske kroner.

3.4 For programmeringsopgaver, der overstiger et beløb på kr. 5.000,00 vil faktureringen foregå som følger:
1/3 af salgsprisen bliver faktureret ved ordrebekræftelse,
1/3 bliver faktureret, når programmet udgives i sin først BETA version, og
1/3 bliver faktureret efter den afsluttende evaluering af projektet.

3.5 Såfremt ABAKOMP yder eller har ydet teknisk programmering til en kunde, er ABAKOMP berettiget til at tilbagekalde ydelsen såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, indtil det fulde beløb er indbetalt.

3.6 Overholdes betalingsfristen ikke, vil der i overensstemmelse med Renteloven, blive beregnet renter fra forfaldsdagen svarende til 5% over den til enhver tid værende diskonto.

3.7 Der vil udover renter blive pålagt et rykkergebyr kr. 100,00 pr. rykker.

3.8 Såfremt betalingsbetingelser ikke overholdes, er ABAKOMP berettiget til at lukke for de pågældende internet tjenesteydelser, eller sætte dem på standby, indtil alle forfaldne beløb er betalt.

3.9 For lukning og/eller genåbning af en tjeneste beregnes et gebyr på kr. 200,00.

3.10 Såfremt køber efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord, ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld, eller købers formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at det må antages. at han vil være ude af stand til at betale købesummen, er ABAKOMP berettiget til med øjeblikkelig varsel at hæve kontrakten og kræve erstatning af køber som følger af dennes anticiperede misligholdelse.

3.11 ABAKOMP er berettiget til at tilbagetage allerede leverede produkter.


4 Levering.

4.1 Ved aftalens indgåelse angiver ABAKOMP leveringstidspunkt.

4.2 Kan ABAKOMP ikke levere på det aftalte leveringstidspunkt, meddeler ABAKOMP hurtigst muligt køber herom.

4.3 Køber har ikke krav på erstatning i anledning af forsinkelsen.

4.4 ABAKOMP forbeholder sig ret til løbende at fakturere aconto under levering og arbejdets udførsel.

4.5 ABAKOMP forbeholder sig ret til at dellevere.

4.6 ABAKOMP forbeholder sig ret til at fakturere for levering af produkter eller ydelser uafhængigt af hinanden, og uanset sammenhæng.


5 Reklamation.

5.1 Reklamation skal ske straks, når en mangel er konstateret, og senest efter 8 arbejdsdage efter køber har modtaget faktura.

5.2 Reklamationen skal være skriftlig og begrundet.

6 Mangler.

6.1 ABAKOMP forbeholder sig ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved en vare eller en ydelse.

6.2 Returnering af varer kan alene ske efter nærmere aftale med ABAKOMP.

6.3 Såfremt manglen skyldes købers fejlagtige anvendelse af varen, ydelsen eller andre teknologier, er ABAKOMP berettiget til at fakturere afhjælpningen af manglen efter almindelige gældende takster.

6.4 Såfremt ABAKOMP afhjælper eller omleverer en mangelfuld vare eller ydelse, er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag eller kræve erstatning som følge af manglen.

6.5 ABAKOMP kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse med leveringen som følge af afhjælpning eller omlevering.

6.6 I det omfang ABAKOMP skulle være erstatningsansvarlig overfor køber, er ABAKOMP’s ansvar begrænset til direkte tab, og ansvaret omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab som driftstab, installationsomkostninger eller tab af data.

6.7 ABAKOMP er ikke ansvarlig for krav, som tredjemand måtte have mod køber.

6.8 Manualerne til ABAKOMP’s produkter er ofte på engelsk, køber kan ikke kræve oversættelse til dansk.

6.9 ABAKOMP kan kræve, at påståede mangelfulde produkter sendes direkte til leverandøren for afhjælpning eller omlevering. Dette konstituerer ikke en anerkendelse af, at produktet er mangelfuldt.


7 Ejendomsforbehold
.

7.1 ABAKOMP forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted.

7.2 Samtlige omkostninger i forbindelse med en tilbagetagelse påhviler køber.


8 Opsigelse
.

8.1 Opsigelse af en aftale kan ske fra såvel ABAKOMP som kunden, med et varsel på en måned, til ophør med en måneds udgang (løbende måned plus 30 dage) før en ny fakturerings periode starter . For alle produkter gælder en bindings periode på det forudbetalte antal måneder dog mindst 3 måneder. For remote backup gælder en bindings periode på 3 måneder.

8.2 Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt med underskrift fra virksomhedens ansvarlige ledelse eller fuldmægtig, pr. telefax eller pr. postomdelt brev eller pr. mail med elektronisk signatur.

8.3 Det er en forudsætning for opsigelse fra kundens side, at betaling af forfaldne fakturaer og betaling af eventuel redelegerings- og/eller overdragelsesgebyrer har fundet sted. Dette gælder ligeledes inden en eventuel redelegering, overdragelse eller flytning af data servere, domæner og mail m.v. kan finde sted.

8.4 Der betales fuld abonnementsydelse i opsigelsesperioden.


9 Returret og lukning uden varsel.

9.1 Er der ydet garanti på en vare, der viser sig mangelfuld, returnerer ABAKOMP denne til producenten eller leverandøren heraf uden omkostninger for køber.

9.2 ABAKOMP kan kræve, at køber returnerer produktet direkte til producenten eller leverandøren.

9.3 Er der ydet garanti på en vare, skal kopi af købsfaktura og garantibevis vedlægges den returnerede vare.

9.4 Er et returneret produkt ikke mangelfuldt vil køber blive faktureret et eftersynsgebyr på kr. 400,00 og leveringsomkostningerne ved fremsendelse til køber.

9.5 Der ydes ingen returret på oprettede tjenester, men disse kan opsiges iht. opsigelsesbetingelserne.

9.6 ABAKOMP yder ingen fortrydelsesret ved bestilling af tjenester.

9.7 Såfremt en fortryder i strid med pkt. 9.6., er ABAKOMP berettiget til at fakturere køber efter gældende takster for nedtagelse af de bestilte tjenester.


10 Driftsansvar.

10.1 Grundet internettets særlige struktur garanterer ABAKOMP ikke for drift mv. såfremt dele af internettet, dele af telenettet eller distributionsnettet er nede, begrænset, under udvidelse eller på anden måde ikke fungerer optimalt.
ABAKOMP kan ikke yde oppegaranti under ovennævnte forhold.

10.2 For produkter hvor der indgår andre tjenesteudbydere, er disses forretningsbetingelser gældende sammen med de her nævnte.

10.3 ABAKOMP yder alene support hvis kunden har alle for supporten relevante internettjenester hos ABAKOMP.


11 Ansvarsfraskrivelse.

11.1 ABAKOMP er ikke ansvarlig for tab af retten til et domæne, filer eller transmissioner som følge af manglende betaling, tekniske udvidelser, strømsvigt eller driftsforstyrrelser på transmissionsnettet eller telenet i Danmark eller udlandet.

11.2 ABAKOMP forbeholder sig ret til at foretage ændringer i alle tekniske specifikationer og installationer. Køber kan ikke som følge heraf hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

11.3 ABAKOMP fralægger sig ethvert ansvar for følgevirkninger ved brug af internettet.

11.4 ABAKOMP er ikke ansvarlig for tab af nogen art som følge af inaktive datatjenester eller abonnementer.

11.5 ABAKOMP udsteder ikke garantier for drift.


12 Redelegering og flytning mv.

12.1 ABAKOMP redelegerer ikke før fuld skadesløs betaling af samtlige forfaldne fakturaer, redelegeringsgebyr og overdragelesesgebyr har fundet sted.

12.2 ABAKOMP er berettiget til fuld betaling for forgæves forsøg på redelegering som følge af uenighed mellem oprindelig udbyder og den ansvarlige for domænet.

12.3 Flytning af domæner skal foretages af ABAKOMP, som er berettiget afkræve køber betaling herfor efter gældende priser.

12.4 Foretages flytning ikke af ABAKOMP, faktureres køber et nedtagningsgebyr på kr. 995,00 pr. domæne.

12.5 Flytning eller nedtagning sker først, når betaling herfor eller gebyr er betalt.


13 Produktansvar.

13.1 ABAKOMP er alene ansvarlig for skader forårsaget af leverede varer, i det omfang skaden skyldes forsømmelse fra ABAKOMP.

13.2 De i nærværende forretningsbetingelsers pkt. 11 nævnte ansvarsfraskrivelse gælder også produktansvar.

13.3 ABAKOMP’s ansvar for tingsskade kan ikke overstige kr. 15.000,00, og ABAKOMP’s ansvar bortfalder et år fra varens overgivelse til køber.

13.4 Bliver ABAKOMP pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde ABAKOMP skadesløs i samme omgang, som ABAKOMP’s ansvar er begrænset i forhold til ovenstående.


14 Force majure.

14.1 ABAKOMP er ved force majure uden ansvar for ethvert tab, køber eller tredjemand måtte lide som følge af forsinkelser eller mangler.

14.2 Force majure er bl.a., men ikke begrænset til, krig mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockouts, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af ABAKOMP eller ABAKOMP’s leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import- og eksport restriktioner af enhver art eller enhver anden ikke forudsigelig begivenhed, som hindrer eller begrænser ABAKOMP’s muligheder for at levere eller yde den pågældende service.

14.3 ABAKOMP kan i tilfælde af force majure opsige aftalen. Køber er ikke berettiget til erstatning i den anledning.


15 Misligholdelse
.

15.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen og kræve sit tab ved en eventuel misligholdelse samt eventuelle udeståender erstattet efter dansk rets almindelige regler, jfr. dog pkt. 11.

15.2 Følgende forhold anses som væsentlige misligholdelse:

15.2.1 Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser,

15.2.2 ABAKOMP’s eller kundens eventuelle konkurs, likvidation eller betalingsstandsning,

15.2.3 Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester,

15.2.4 Kundens misbrug af ABAKOMP’s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, og

15.2.5 Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende aftale.


16 Forbehold for opsigelse og lukning uden varsel.

16.1 Såfremt en kunde anvender ABAKOMP’s tjenester til at sende uopfordret post (bulk- eller spammail) er ABAKOMP berettiget til at lukke for driften af samtlige kundens tjenester, og kræve betaling med kr. 0,0225 eksklusiv moms pr. afsendt email.

16.2 Såfremt en kunde via www, email, nyhedsgrupper eller anden kommunikationsform udbudt af ABAKOMP, distribuerer pornografiske eller anstødelige billeder eller filer, eller billeder, tekster eller filer som er stridende imod menneskerettigheder, er ABAKOMP berettiget at lukke for driften at samtlige kundens tjenester uden forudgående varsel. Desuden bliver distribution af børneporno politianmeldt.


17 Lovvalg og værneting.

17.1 For eventuelle tvister mellem ABAKOMP og køber, der udspringer af nærværende aftale, finder dansk ret anvendelse, og værneting for indgåede aftaler er aftalt til Sø- og Handelsretten i København, medmindre ABAKOMP måtte ønske at indbringe sagen for købers værneting.