Abonnementsaftale betingelser

Abonnementsaftale

 

Præambel

1.1

Forretningsbetingelserne har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem en kunde og Abakomp Internet Service.

 

1.2

Forretningsbetingelserne er gældende for alle slags/typer aftaler mellem parterne, sålænge kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

 

1.3

Hvis der er en uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have forrang på de punkter hvor der er en uoverensstemmelse.

 

1.4

Salg af Abakomp Internet Services ydelser, services og produkter er primært rettet mod erhvervsdrivende. Hvis en privatperson indgår en aftale med Abakomp Internet Service, er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

 

1.5

Abakomp Internet Service forbeholder sig retten til løbende at lave nødvendige ændringer i Forretningbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Abakomp Internet Services hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være ”væsentlig”, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel via mail.

 

Definitioner

2.1

”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

 

2.2

”Abakomp” er en forkortelse for Abakomp Internet Service ApS, CVR-nummer 20331984.

 

2.3

”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som Abakomp Internet Service leverer til kunden.

 

2.4

”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Abakomp Internet Service.

 

2.5

”Hostingaftale” anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne der går ud over de almindelige abonnements og forretningsbetingelser.

 

2.6

”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem Abakomp Internet Services hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.

 

2.7

”Trafik” betyder internetbaseret trafik til og fra kundens server/VPS osv., som leveres via Abakomp Internet Services infrastruktur og internetforbindelse.

 

Betalingsbetingelser

3.1

GENERELT

 

3.1.1

Betaling for kundens Løsning sker netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.

 

3.1.2

Hvis kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Abakomp Internet Services side.

 

3.1.3

Hvis kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Abakomp Internet Services side.

 

3.2

RYKKERSKRIVELSER

 

3.2.1

Hvis kunden overskrider Abakomp Internet Services betalingsfrist, er Abakomp Internet Service berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Abakomp Internet Service i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Abakomp Internet Service berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Abakomp Internet Service berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

 

3.3

FORBRUG

 

3.3.1

Såfremt en Løsning har en tilknyttet trafikpakke, skal trafikforbrug ske i overensstemmelse med denne. Et evt. væsentligt overforbrug af trafik vil blive efterfaktureret til Abakomp Internet Services gældende priser.

 

Priser og gebyrer

4.1

Alle Abakomp Internet Services priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

 

4.2

Abakomp Internet Service tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

 

4.3

Ved fremsendelse af faktura via e-mail tillægges intet administrationsgebyr. Ved fremsendelse af faktura via EAN eller Post Nord tillægges et administrationsgebyr på kr. 45 ekskl. moms.

 

4.4

Abakomp Internet Service kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

 

4.5

Hvis forhold uden for Abakomp Internet Services kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Abakomp Internet Services underleverandører, er Abakomp Internet Service berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder Abakomp Internet Service sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

 

Oprettelse

5.1

OPRETTELSESPROCESSEN

 

5.1.1

Abakomp Internet Service påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

 

5.1.2

Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

 

5.2

PRIVATPERSONER

 

5.2.1

Abakomp Internet Services produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Abakomp Internet Service påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.

 

5.3

AFTALEFORHOLD

 

5.3.1

Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når Abakomp Internet Service har accepteret bestillingen.

 

5.3.2

For at etablere en aftale hos Abakomp Internet Service, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Hvis dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

 

5.4

DOMÆNER

 

5.4.1

Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Abakomp Internet Service kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved kundens uretmæssige brug af domænet.

 

5.4.2

Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Abakomp Internet Services egne navneservere.

 

5.4.3

Abakomp Internet Service stiller sin domænesøgnings værktøj til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Abakomp Internet Service kan ikke garantere, at det er muligt at registrere ethvert domænenavn, der kan findes via domænesøgnings værktøj.

 

5.4.4

Abakomp Internet Service er uden ansvar, hvis en domænebestilling fejler.

 

5.4.5

For andre domænenavne end .dk-domænenavne (f.eks. .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Øvrige betingelser fra tredjepartsleverandører kan findes her:

 

DK-Hostmaster generelle vilkår

IIS’ terms and conditions

EURids terms and conditions

Opensres terms and condition

 

 

Kundens ansvar

6.1

GENERELT

 

6.1.1

Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Abakomp Internet Services netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Abakomp Internet Services ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Abakomp Internet Service og efterspørge anvisning herom.

 

6.2

STAMDATA OG TILLADELSER

 

6.2.1

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Abakomp Internet Service, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

 

6.2.2

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Abakomp Internet Service ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

 

6.2.3

Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Abakomp Internet Service.

 

Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser

7.1

WEBHOTELLER

 

7.1.1

Hensigten med Abakomp Internet Services Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Abakomp Internet Service.

 

7.1.2

Abakomp Internet Service tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Abakomp Internet Services servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan f.eks. være overtrædelse af regler om websidens indhold eller et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

 

 

 

7.3

SOFTWARE

 

7.3.1

Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.

 

7.3.2

Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med Abakomp Internet Service.

 

7.3.3

Hvis en underleverandør forhøjer deres licenspriser, forbeholder Abakomp Internet Service sig retten til at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Hvis licensreglerne for software ændres og dette påvirker kundens licenser, er Abakomp Internet Service berettiget til at implementere disse ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om umiddelbart herefter.

 

7.3.4

Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Abakomp Internet Service.

 

7.4

DOMÆNER

 

7.4.1

Registrering af et .dk domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fastsættes af DK Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Abakomp Internet Service er første årsafgift til DK Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning af årsgebyr direkte fra DK Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen suspenderes eller slettes af DK Hostmaster.

 

7.4.2

Det vil i alle tilfælde være kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine .dk domæner gennem DK Hostmaster.

 

7.4.3

Abakomp Internet Service kan ikke holdes ansvarlig for manglende gennemførelse af en domæneflytning, når dette skyldes manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden. Hvis en domæneflytning (flytning af domæne fra anden udbyder til Abakomp Internet Service) ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden, eller hvis kunden ønsker en annullering af en allerede igangsat domæneflytning, skal kunden henvende sig til Abakomp Internet Service, hvis kunden ønsker gebyret for flytningen tilbagebetalt.

 

7.4.4

For andre domænenavne end .dk-domænenavne (f.eks. .com, .net, .org, .as, .nu osv.) faktureres årsafgiften af Abakomp Internet Service. Domænerne fornyes automatisk for 1 år eller 2 år ad gangen, og kunden vil blive adviseret via e-mail, inden fornyelse sker. For visse typer af domæner, er det muligt for kunden selv at forny domænet i op til 10 år ad gangen. Abakomp Internet Service er berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 299 ekskl. moms pr. domæne, hvis kunden ønsker at få foretaget ændringer i registrantoplysninger på udenlandske domæner. Manglende betaling af årsafgift betragtes ikke som en opsigelse af domænet.

 

7.4.5

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales hverken registreringsgebyr eller årsafgift.

 

7.4.6

Abakomp Internet Service tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indeholdende specielle tegn som f.eks. æ, ø og å. Abakomp Internet Service kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indeholdende specielle tegn.

 

7.4.7

For domæner, som udbydes af opensrs, er det udtrykkeligt aftalt, at kunden giver tilladelse til, at Abakomp Internet Service ApS skal fungere som administrator for kundens domæner med det formål at administrere forholdene omkring domænet og indhente alle nødvendige godkendelser, samt gennemføre de handlinger som er påkrævet ifølge politikker fastsat af ICANN, domæneregistratorer eller tredjeparter, herunder men ikke begrænset til gældende transfer-politikker

 

7.4.8

Tvister om .dk domæner skal afgøres ved Domæneklagenævnet.

 

7.4.9

Tvister om andre TLD skal afgøres via ICANN’s UDRP Administrative Procedure.

 

7.5

MAILPLATFORME

 

7.5.1

Det er ikke tilladt at benytte en mailplatform til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mailkonto.

 

7.6

MICROSOFT OFFICE 365

 

7.6.1

Ved køb af Microsoft Office 365 og ved fornyelse af Office 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Kundeaftale.

 

7.7

VIRTUELLE WINDOWS SERVERE

 

7.7.1

Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet.

 

7.7.2

Hvis en kunde ønsker at installere Microsoft software, skal den pågældende software købes/lejes gennem Abakomp Internet Services salgsafdeling.

 

7.7.3

Kunden må ikke benytte MSDN licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser, medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med Abakomp Internet Service.

 

7.7.4

Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:

 

OFFICE 365 E3

OFFICE 365 PROFESSIONAL

OFFICE 365 PROPLUS

OFFICE STANDARD SPLA

OFFICE 365 PROPLUS SPLA

7.7.5

Alle brugerkonti, som oprettes, skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde navn.

 

7.7.6

Medmindre andet er skriftligt aftalt med Abakomp Internet Service, vil der til den virtuelle server medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen. Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem Abakomp Internet Services salgsafdeling.

 

7.7.7

SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner, kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre SQL Server-versioner, skal kunden kontakte Abakomp Internet Service.

 

7.7.8

I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver Abakomp Internet Service administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Abakomp Internet Service denne administrative adgang, såfremt Abakomp Internet Service kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.

 

7.7.9

Hvis et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts licensregler, og Abakomp Internet Service som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.

 

7.8

BACKUP-PRODUKTER

 

7.8.1

Abakomp Internet Service tillader backup af enhver form for information, der ikke er i strid med den danske lovgivning eller materiale, som vil kunne føre til suspendering i henhold til pkt. 8.

 

7.8.2

Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går krypteringsnøglen tabt, vil hverken kunden eller Abakomp Internet Service have mulighed for at reetablere kundens data.

 

7.8.3

Abakomp Internet Service foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup ikke en del af kundens Løsning, medmindre dette fremgår specifikt af aftalen.

 

7.9

OFFICE 365 BACKUP

 

7.9.1

Backupløsningen for Micrsoft Office 365 er afhængig af Microsofts systemer. Abakomp Internet Service er derfor uden ansvar, hvis en fejlslagen backup skyldes fejl eller nedbrud i Microsofts systemer.

 

Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold

8.1

Abakomp Internet ServiceS REAKTIONSMULIGHEDER

 

8.1.1

Som hostingudbyder stiller Abakomp Internet Service en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

 

8.1.2

Hvis en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som Abakomp Internet Service med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder Abakomp Internet Service sig retten til – uden varsel – at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

 

8.1.3

Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis Abakomp Internet Service vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

 

8.2

HENVENDELSE FRA TREDJEMAND

 

8.2.1

Hvis Abakomp Internet Service modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil Abakomp Internet Service informere den pågældende kunde om henvendelsen.

 

8.2.2

For at sikre sig ansvarsfrihed er Abakomp Internet Service forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil Abakomp Internet Service så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder.

 

Abakomp Internet Services rettigheder

9.1

Abakomp Internet Service har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

 

9.2

Abakomp Internet Service er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Abakomp Internet Services produkter efter hensigten. Hvis kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker Abakomp Internet Services platform uhensigtsmæssigt, kan Abakomp Internet Service til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. Abakomp Internet Service bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Hvis kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er Abakomp Internet Service berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Abakomp Internet Services opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

9.3

Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Abakomp Internet Service sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

 

9.4

Abakomp Internet Service vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Abakomp Internet Service til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, hvis det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

 

9.5

I tilfælde hvor Abakomp Internet Service vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Abakomp Internet Service til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

 

9.6

Abakomp Internet Service forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Abakomp Internet Services opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

9.7

I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Abakomp Internet Service uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.

 

Abakomp Internet Services ansvar

10.1

Abakomp Internet Service kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Abakomp Internet Service er ikke erstatningsansvarlig for tab, hvis kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

 

10.2

Abakomp Internet Service er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Abakomp Internet Service kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige hvis tabet skyldes Abakomp Internet Services forsætlige eller groft uagtsomme handling.

 

10.3

Abakomp Internet Service kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Abakomp Internet Service.

 

10.4

Abakomp Internet Service tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Abakomp Internet Service er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

 

Overdragelse af rettigheder

11.1

Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

 

11.2

Abakomp Internet Service kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

 

Opsigelse

12.1

SERVERE

 

12.1.1

En serveraftale bliver automatisk forlænget. En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel inden serveraftalens udløb som typisk er kvartalsvis.

 

12.2

ABONNEMENTSAFTALER

 

12.2.1

Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger 3, 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

 

12.3

GENERELT

 

12.3.1

Abakomp Internet Service refunderer ikke betalinger, hvis kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

 

12.3.2

Alle opsigelser skal enten foregå via Abakomp Internet Service-kontrolpanelet eller ske skriftligt.

 

12.3.3

En opsigelse er først gyldig, når Abakomp Internet Service skriftligt har bekræftet opsigelsen.

 

12.4

PRIVATPERSONER

 

12.4.1

Privatpersoner kan opsige en Abonnementsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis en Abonnementsaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, hvis det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden.

 

Auditering

13.1

I tilfælde af at en underleverandør gennemfører et audit, kræver Abakomp Internet Service administrativ adgang til kundens systemer. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Abakomp Internet Service denne administrative adgang, hvis Abakomp Internet Service kan fremvise dokumentation på indkaldelse til det pågældende audit.

 

13.2

Hvis en kunde har brudt med licensregler fastlagt af Abakomp Internet Service eller en af Abakomp Internet Services underleverandører og dette resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter gældende licensbetingelser. Hvis kunden ikke overholder gældende licensregler, og Abakomp Internet Service som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til en underleverandør, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med det pågældende audit også blive viderefaktureret til kunden.

 

Misligholdelse

14.1

Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen, hvis den leverede Løsning lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af Abakomp Internet Service.

 

14.2

Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

 

14.3

Hvis aftalen ophæves som følge af Abakomp Internet Services misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som Abakomp Internet Service er i besiddelse af.

 

14.4

Abakomp Internet Service kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, hvis kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

 

14.5

Hvis Abakomp Internet Service lukker forhandlers konto, fordi forhandleren har misligholdt aftalen, så forbeholder Abakomp Internet Service sig retten til at udlevere data fra enhver løsning til den retmæssige ejer af domænet.

 

Erstatning

15.1

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

 

15.2

Abakomp Internet Service er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

 

Driftstab eller indirekte tab.

Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.

Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.

Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

Behandling af persondata

16.1

Som led i Abakomp Internet Services levering af Løsningen, foretager Abakomp Internet Service behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til Abakomp Internet Service. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne. kunden kan rekvirere samt indgå Abakomp Internet Services databehandleraftale via support systemet, en beskrivelse af proceduren er i vores knowledgebase.

 

16.2

Abakomp Internet Service er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

 

Fortrolighed

17.1

Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

 

17.2

Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

 

17.3

Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

 

17.4

Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

 

Force majeure

18.1

Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

 

18.2

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Hvis en tidsfrist for Abakomp Internet Service udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

 

18.3

Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

 

18.4

Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, hvis den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

 

18.5

Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Abakomp Internet Services egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

 

Automatisk kortbetaling

19.1

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af Abakomp Internet Service sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Abakomp Internet Service. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kontrolpanelet. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

 

19.2

Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

 

19.3

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på Abakomp Internet Service.dk. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (f.eks. hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil Abakomp Internet Service fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Hvis kunden undlader at betale fakturabeløbet, er Abakomp Internet Service berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og Abakomp Internet Service er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Hvis kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er Abakomp Internet Service berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter Abakomp Internet Services betingelser for misligholdelse indtræder.

 

Samhandel med udenlandske virksomheder

20.1

Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Abakomp Internet Service ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Abakomp Internet Service med gyldigt momsnummer. Abakomp Internet Service er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Hvis Abakomp Internet Service pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Abakomp Internet Service sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

 

Værneting

21.1

Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

 

21.2

Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

 

21.3

I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Abakomp Internet Services valg.

 

Klage

22.1

Hvis kunden ønsker at indgive en klage til Abakomp Internet Service, kan dette ske ved at sende en mail til kundeservice@abakomp.dk